Boas prácticas de proxectos

Os proxectos cofinanciados co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) cumpren os requisitos da normativa de aplicación e contribuen, polo tanto, en maior ou menor grado, ao cumprimento do programa operativo. Malia o anterior, aquí figuran algúns exemplos de “boas prácticas” de proxectos:
Paneles fotovoltaicos

Adquisición do primeiro buque de pesca PAPIN PRIMERO 3º (FE-1-2-00) por pescadores novos para relevo xeracional

Resumo

A adquisición de buques de pesca por primeira vez por pescadores novos ten como obxectivo o relevo xeracional no eido da pesca, algo que se estima fundamental tendo en conta a longa tradición mariñeira da nosa Comunidade e a importancia económica desta actividade. Ademais, neste caso trátase dun buque de pesca costeira artesanal, como son a maioría das embarcacións galegas e, polo tanto, contribúen especialmente coa súa actividade a dinamizar localmente a economía da nosa costa.

 

Beneficiario: DOMINGO ZEUS PAPIN ÁLVAREZ

Localización: Fisterra (A Coruña)

Investimento subvencionable: 66.115,70 €

Axuda: 16.528,93 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 75%


Promoción e difusión dos produtos do mar en centros de formación de hostalería

Resumo

O servizo consistiu en desenvolver actividades de promoción e difusión dos produtos do mar nos centros de formación en hostalería de Galicia. Estes centros dedícanse á formación e preparación dos futuros cociñeiros. Deste xeito, a información que lles achegou para potenciar a utilización dos produtos do mar nas súas futuras preparacións, servirá para incrementar o consumo destes produtos e para darlle un maior valor engadido. Os obxectivos eran fomentar o consumo de produtos da pesca e da acuicultura e aprender a coñecer e manipular os alimentos do mar desde un punto de vista gastronómico en pratos e receitas. As actividades desenvoltas consistiron en charlas informativas sobre os produtos do mar e realización de actividades de demostración e showcooking na preparación de pratos con produtos do mar.

 

Beneficiario: Consellería do Mar e Centros de Formación de Hostalería de Galicia

Localización: Galicia

Investimento subvencionable: 255.552,00 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 75 % FEMP


Auditoría enerxética nun buque de pesca palangreiro de superficie en augas internacionais (Hesper 3º VI-5-4-05): propulsión, xeración, proa, timón e apéndices do casco.

Resumo

O primeiro paso para mellorar a eficiencia enerxética é saber onde se é menos eficiente e que investimento deberíase realizar pola reducción enerxética que se obtén tendo en conta, ademais, o período de retorno do devandito investimento.

A empresa propietaria do buque pesqueiro no que se realizou a auditoria enerxética tiña como obxectivo analizar como se xera, transforma e utiliza a enerxía do buque e partindo deste coñecemento propor medidas ou intervencións para mellorar a eficiencia e o aforro enerxético do mesmo. Primeiro identificanse as magnitudes físicas a controlar e se instalan equipos de medición para rexistralas, unha analise operacional posterior permite a unha empresa especializada en investigación e desenvolvemento no sector naval e enerxético facer propostas concretas de intervención con vistas a acadar unha mellora enerxética do buque.

As principais conclusións da auditoría realizada ao buque é que constitúen investimentos moi convenientes o deseño dunha hélice e o rediseño do timón. Hai outros investimentos que no se consideran axeitados polas razón que se indican no propio estudo.

 

Beneficiario: Talasa Barbanza S.L.

Localización: Ribeira (A Coruña)

Investimento subvencionable: 40.250,00 €

Axuda: 20.125,00 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 75%


pescadeRías ¿de onde se non?

Resumo

A marca pescadeRías ¿de onde se non? é un selo de identidade para a promoción e defensa dos peixes e mariscos procedentes da frota artesanal. Esta marca xorde desde a Consellería do Mar da Xunta de Galicia coa idea de que os produtos do mar procedentes da frota artesanal poidan ser claramente diferenciados, dentro da variada oferta que presenta un mercado cada vez máis globalizado e cunha ampla variedade de produtos.

Os produtos pesqueiros ao levar un distintivo, poden ser distinguidos con facilidade no mercado co que se atopa o consumidor a diario. Así mesmo a marca é unha ferramenta que se pon a disposición do propio sector pesqueiro para poder diferenciar a frescura e calidade do seu produto nun mercado actual competitivo e, para ademais, poder facer publicidade do seu bo facer no traballo que é o mellor aval para a continuidade e o futuro da súa actividade.

 

Beneficiario: A xestión está realizada pola propia Consellería do Mar e beneficia a todo o sector pesqueiro artesanal, incluído o marisqueo.

Localización: Galicia

Investimento subvencionable: 199.961,11 €

Axuda: 199.961,11 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 75%


Instalación Fotovoltaica 150 KW

Resumo

España é líder europeo en produción así como en consumo de produtos tranformados de pesca e acuicultura, o que amosa a importancia do sector a nivel nacional.

Este proxecto consiste na xeración de enerxía eléctrica para a alimentación de procesos de bombeo de auga dende o mar ata as piscinas. Con el preténdese optimizar a enerxía aproveitada polo campo solar, obténdose unha produción anual para esta industria de 267.157 kW/h, o que supón un aforro de máis de 99 tonelas de CO2 e 26.658 litros de combustible.

Este tipo de medida promove a innovación e competitividade en canto á utilización de enerxías renovables na industria para abastecer un proceso de alto consumo enerxético.

 

Beneficiario: Punta Moreiras SL

Localización: O Grove (Pontevedra)

Investimento subvencionable: 160.500 €

Axuda: 80.250,00 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 75%


Tratamento de augas residuais de cocedoiros de mexillón

Resumo

De toda a producción de mexillón en Galicia, aproximadamente entre un 35-40% pasa por un cocedoiro como paso previo ao seu procesado. Este proceso de cocción caracterízase por ter un elevado contido en sal, ademais de glucóxeno entre outros.

O proxecto consistíu nunha mellora do tratamento das augas residuais do cocedoiro de mexillón de xeito que o investimento realizado é axeitado ás características particulares do proceso da empresa: caudal, composición, superficie disponible etc…

 

Beneficiario: Mejillones Ría de Arosa SL

Localización: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Investimento subvencionable: 465.619,87 €

Axuda: 232.809,94 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 75%


Mellora da gobernanza na xestión pesqueira artesanal no ámbito do Parque Nacional das Illas Atlánticas

Resumo

Fortalecer la pesca a pequeña escala y empoderar en la gobernanza de sus actividades pesqueras a los pescadores tradicionales a través del trabajo de elaboración de un documento de diagnóstico que recoja la dependencia socio-económica.

 

Beneficiario: Confradía do Grove e Confradía de Aguiño

Localización: O Grove (Pontevedra) e Aguiño (A Coruña)

Investimento subvencionable: 35.095,86 €

Axuda: 35.095,86 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 85%

Máis información


Xestión das algas recollidas nas accións de limpeza e mantemento dos bancos marisqueiros

Resumo

Implementación dun sistema de xestión das algas procedentes da limpeza dos bancos marisqueiros do litoral de Vilaboa, con implicación directa do sector do mar na xestión.

 

Beneficiario: Confraría de pescadores de Vilaboa e Concello de Vilaboa

Localización: Vilaboa (Pontevedra)

Investimento subvencionable: 39.827,14 €

Axuda: 39.827,14 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 75%

Máis información


Mellora na gobernanza da xestión pesqueira artesanal no ámbito do P.N. Illas Atlánticas

Resumo

Fortalecemento da pesca a pequena escala e empoderamento na gobernanza das súas actividades pesqueiras aos pescadores tradicionais a través do traballo de elaboración dun documento de diagnose que recolla a dependencia socioeconómica das confrarías dos GALPs da Ría de Arousa, Ría de Pontevedra e Ría de Vigo – A Guarda, no ámbito das augas do P.N. Illas Atlánticas e as medidas de xestión pesqueira propostas por estas entidades.

 

Beneficiario: Confraría de pescadores “San José” de Cangas

Localización: Cangas (Pontevedra)

Investimento subvencionable: 34.765,24 €

Axuda: 31.288,72 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 75%

Máis información


Descarpesc: caracterización de descartes na pesca artesanal da flota de Bueu (GALP6 - 008)

Resumo

O proxecto consiste na realización dun estudo para a avaliación dos descartes producidos pola frota artesanal do porto de Bueu.

 

Beneficiario: Confraría de Pescadores San Martiño de Bueu

Localización: Bueu (Pontevedra)

Investimento subvencionable: 49.248,24 €

Axuda: 49.248,24 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 85%

Máis información


Fabricación, distribución e venda de bombóns de mar

Resumo

A promotora é socia da empresa Chocolates Moreno Ribadeo, S.L., a cal está vencellada familiarmente, con este proxecto pretende acondicionar unha nave dotándoa do equipamento necesario para instalar unha fábrica de bombóns elaborados artesanalmente con algas e cítricos baixo as modalidades de chupa-chups e trufas.

Preténdese elaborar un produto con deseño e ingredientes de calidade, para iso empregará algas dunha conserveira da comarca de Ortegal.

A distribución farase dende propio establecemento, que ademais do obradoiro e un almacén, contará cunha pequena tenda; ademais diso, a promotora, tratará de chegar ao cliente a través doutras canles de venta como tendas tradicionais, pastelerías, delicatessen, feiras sectoriais, food truck, etc.

 

Beneficiario: María José Ríos Gómez

Localización: Ribadeo (Lugo)

Investimento subvencionable: 119.696,71 €

Axuda: 59.848,35 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 85%

Máis información


Valoración do Berberecho Cerastoderma Edule (Linnaeus, 1758) da Costa Galega, Mediante Marcador de Identidade da súa Orixe Xeográfica

Resumo

Obtención dun marcador identificativo de orixe xeográfica do berberecho galego mediante estudos de xenética poboacional, isto permitirá a autentificación do orixe, nun marco de trazabilidade e valorización do recurso, que se materialice nun etiquetado que garanta a orixe xeneticamente certificado. Permitindo tamén un control do fraude no berberecho transformado e que leve indicacións de orixe xeográfica.

 

Beneficiario: Confraría de Pescadores de Noia

Localización: Noia (A Coruña)

Investimento subvencionable: 153.974,99 €

Axuda: 138.577,49 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 85%

Máis información


Mellora da gobernanza na xestión pesqueira artesanal amb. Parques Illas Atlánticas (GALP 6 - 031)

Resumo

O proxecto consiste no traballo directo cos pescadores artesanais e as súas confrarías co obxectivo de mellorar a gobernanza e a xestión pesqueira na zona e o traballo conxunto final co Organismo Autónomo xestor do parque.

 

Beneficiario: Confraría de pescadores San Roque de Portonovo e Confraría de pescadores San Martiño de Bueu

Localización: Portonovo (Pontevedra) e Bueu (Pontevedra)

Investimento subvencionable: 35.095,80 €

Axuda: 35.095,80 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 85%

Máis información


Turismo industrial na Costa da Morte

Resumo

Créase un espazo expositivo permanente dentro do complexo de Industrias Cerdeimar, poñendo en valor a entreplanta, que quedou en desuso, da fábrica máis antiga da conserveira.

Trátase dun proxecto de turismo industrial que mostra unha parte primordial da vida económica e social: a súa propia esencia vinculada ao mar, da poboación de Camariñas. Complementa e proporciona alternativas a outras fórmulas de turismo convencional, posibilita a diversificación do sector pesqueiro e pon en valor o patrimonio material e inmaterial asociado ao mundo do mar e xente mariñeira.

 

Beneficiario: Industrias Cerdeimar, S.L.

Localización: Camariñas (A Coruña)

Investimento subvencionable: 383.065,14 €

Axuda: 180.040,62 €

Porcentaxe de cofinanciamento FEMP: 85%

Máis información